MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V лампа Philips

00000019593